KHỚP NỐI ỐNG RỒNG

   
   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: MACHINO

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: NAKAJIMA

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: JOHN MORRIS

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: STORZ

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: USA PIN (ANSI TYPE)

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Trung quốc

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: GOST (Nga)

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Việt nam

   

Khớp nối cho ṿi rồng cứu hỏa

Lọai: ROTTA (Nga)

Kích thước: 50mm hoặc 65mm

Nước sản xuất: Việt nam