XUỒNG CỨU SINH

 

 

 

Enlarge

Enlarge

Lọai xuồng: Xuồng hở, xuồng kín, xuồng chống cháy, xuồng tự phóng.

Cẩu hạ xuồng: phù hợp cho từng lọai

Thỏa măn Solas & LSA Code

Có Chứng chỉ Đăng kiểm theo yêu cầu

Hăng sản xuất: Jiangyinshi Beihai Lsa (TQ)

Xem Catalogue

     

Lọai xuồng: Xuồng hở, xuồng kín, xuồng chống cháy, xuồng tự phóng.

Cẩu hạ xuồng: phù hợp cho từng lọai

Thỏa măn Solas & LSA Code

Có Chứng chỉ Đăng kiểm theo yêu cầu

Hăng sản xuất: Vanguard (Singapore)

Xem Catalogue