THIẾT BỊ THỞ THÓAT HIỂM

   

Thiết bị thở thóat hiểm (EEBD)

Thời gian thở: 10 phút hoặc 15 phút

Model: BIO-S-CAPE

Hăng sản xuất: FENZY (Pháp)

Xem catalogue

   

Thiết bị thở thóat hiểm (EEBD)

Thời gian thở: 10 phút hoặc 15 phút

Model: TH-10 / TH-15

Hăng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

Xem catalogue